Všeobecné obchodní podmínky

prodeje služeb a zboží

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK


1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou uzavřenou prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace na webu https://elektropower.cz/, jejichž provozovatelem je společnost Czech LIME s.r.o., IČ: 27263312, DIČ: CZ27263312, se sídlem Chlum u Třeboně 442, 37804, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13584 (dále jen „Poskytovatel“), a to v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“).

1.2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást výše uvedených smluv (dále jen „Smlouva“) uzavřených mezi Poskytovatelem a Klientem (dále také samostatně jen „smluvní strana“ či společně jen „smluvní strany“).

1.3. Smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem a platí v plném rozsahu, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě mají odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě (Objednávce) přednost před těmito VOP. Ustanovení obsažené u konkrétního smluvního typu v rámci těchto VOP pak mají přednost před obecnými ustanoveními v těchto VOP.

1.4. Uzavřením Smlouvy Klient stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, souhlasí s nimi a že bere výslovně na vědomí, že tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi ním a Poskytovatelem.


2. DEFINICE POJMŮ


2.1. Klientem se rozumí osoba, která s Poskytovatelem uzavře Smlouvu. Klient může být i spotřebitelem, tj. ve smyslu § 419 OZ fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (v tomto případě se pak v těchto VOP užívá označení „spotřebitel“). Pokud Klient v objednávkovém formuláři uvede své IČO, má se za to, že Smlouva není uzavírána se spotřebitelem.

2.2. Smlouvou se dle těchto VOP rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Klientem, jejímž předmětem je koupě věci (dále jako „Produkt“, nebo „Zboží“).

2.3. Objednávkou se rozumí řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh na uzavření Smlouvy, nebo zaslaný email, který bude obsahovat stejné informace, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

2.4. Webem se rozumí internetové stránky https://elektropower.cz

2.5. OZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY


3.1. Klient objednává Produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na Webu, a to vyplněním elektronického objednávkového formuláře, nebo webového formuláře, případně emailem na uvedenou emailovou adresu, (objednávka učiněná přes webový formulář, nebo emailem společně dále jako „Objednávka“) nebo v místě provozovny Poskytovatele.

3.2. Objednávka obsahuje zejména základní informace k nabízenému Produktu a jeho Cenu.

3.3. Před odesláním objednávkového formuláře, nebo emailu je Klient povinen zkontrolovat a případně upravit vyplněné údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Odesláním objednávkového formuláře je učiněna závazná Objednávka Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

3.4. Přijetí Objednávky bude Klientovi potvrzeno zasláním e-mailu na jeho e‑mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Přílohou potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky, včetně potvrzení ve smyslu § 1824a odst. 2 OZ v případě uzavření Smlouvy se spotřebitelem, a tyto VOP. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení Objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody smluvních stran (Klienta a Poskytovatele).

3.5. V pochybnostech Poskytovatel Klienta kontaktuje za účelem ověření pravosti Objednávky, a nepodaří-li se pravost Objednávky ověřit, má se za to, že Objednávka vůbec nebyla vytvořena.

3.6. Klient dále výslovně prohlašuje, že souhlasí s vyhotovením Smlouvy nebo potvrzení o uzavřené Smlouvě v písemné (elektronické) podobě zaslané prostřednictvím e-mailu.


4. CENA PRODUKTŮ, SLUŽEB A PLATBA


A. Cena Produktů a Služeb

4.1. Sjednanou kupní cenou (dále jen „Cena“) je cena uvedená u Produktu v okamžiku vytvoření Objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).

4.2. Cena Produktu se může měnit s tím, že pro Klienta platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku vytvoření Objednávky.

4.3. U Zboží jsou uvedeny na Webu i náklady související s balením a dodáním. Konečná Cena Zboží je uvedena jako konečná vč. nákladů na balení a dodání. Zboží je doručováno pouze do České republiky. V případě, že by Klient požadoval doručení Zboží do jiného státu, než je ČR, má Poskytovatel právo od Smlouvy odstoupit.

4.4. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení Ceny (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Poskytovatel není povinen za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí Objednávky. V případě popsaném v předchozí větě, a to i pokud Klient již uhradil takto zjevně chybnou cenu, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.5. Dojde-li ke změně Ceny v době mezi odesláním Objednávky a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele, platí Cena platná v okamžiku odeslání Objednávky, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

B. Způsob platby

4.6. Cenu je možné uhradit způsoby uvedenými v konkrétním formuláři, a to:

  1. bankovním převodem na účet Poskytovatele
  2. online bankovním převodem,
  3. online platba kartou,
  4. osobně v místě provozovny Poskytovatele v hotovosti;
  5. dobírkou.

4.7. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) Klient obdrží údaje k platbě v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.

C. Splatnost Ceny

4.8. V případě bezhotovostního převodu je Cena splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí Objednávky (tj. od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uveden v pokynech k platbě, které Klient obdrží po Objednávce na jeho emailovou adresu. Cena je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.

4.9. V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě údajů k platbě dojde k zaslání faktury spolu s objednaným Zbožím.

4.10. Smluvní strany si mohou dohodnout vystavení tzv. zálohové faktury.


5. KUPNÍ SMLOUVA


5.1. Uzavřením kupní smlouvy (Smlouvy) se Poskytovatel coby prodávající (Poskytovatel dále též jako „prodávající“) zavazuje dodat Klientovi coby kupujícímu (Klient dále též jako „kupující“) předmět koupě za kupní cenu vč. DPH a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a uvedenou kupní cenu zaplatit.

5.2. Sjednají-li si smluvní strany, že kupující uhradí prodávajícímu nevratnou zálohu na kupní cenu, zavazuje se kupující zaplatit tuto zálohu vč. DPH na základě zálohové faktury, kterou mu prodávající po uzavření kupní smlouvy vystaví. V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.

5.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny (nebo její části) delším než 30 kalendářních dní, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Využije-li prodávající svého práva od kupní smlouvy odstoupit, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s tímto odstoupením, tj. zejména náklady na transport předmětu koupě zpět do místa určeného prodávajícím.

5.4. Prodávající vyrozumí písemně (e-mailem) kupujícího o termínu, od kdy bude předmět smlouvy připraven k předání a převzetí v dohodnutém místě.

5.5. Kupující je povinen převzít předmět smlouvy v místě a čase dle dohody s prodávajícím, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od termínu sděleného prodávajícím; uplynutím této lhůty se kupující nachází v prodlení. V případě prodlení kupujícího dle předchozí věty je kupující povinen uhradit prodávajícímu úschovné, resp. náklady spojené s úschovou zakoupené věci v přiměřené částce, která činí 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení.

5.6. Místem dodání předmětu smlouvy je provozovna na adrese Nádražní 641, Třeboň 379 01, Areál Otavan, provozovna Elektropower, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo toto nebude uvedeno u konkrétního Zboží na Webu.

5.7. Okamžikem splnění dodávky je převzetí předmětu smlouvy kupujícím v místě dodání, o čemž bude sepsán předávací protokol. V případě zajištění dopravy ze strany kupujícího přechází riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu smlouvy na kupujícího okamžikem, kdy je předmět koupě předán k dopravě nebo Klientovi. V případě zajištění dopravy ze strany prodávajícího přechází riziko odpovědnosti za škodu vzniklou na předmětu smlouvy na kupujícího okamžikem předání předmětu koupě v místě dodávky kupujícímu. Spolu s předmětem smlouvy převezme kupující návod k obsluze a technickou dokumentaci k předmětu smlouvy.

5.8. Předmět smlouvy je výhradním vlastnictvím prodávajícího a přechází do vlastnictví kupujícího až uhrazením celé částky kupní ceny předmětu koupě včetně DPH.


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


6.1. V případě, že je Smlouva uzavřena se spotřebitelem a pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má Klient, který je spotřebitelem, právo ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy a v případě Zboží (tedy hmotné věci) ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží, odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů. V případě, že je na Webu u daného Produktu uvedena delší lhůta pro odstoupení od Smlouvy (tzv. období garance), platí tato delší lhůta.

6.2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Klient neuhradí Cenu do 14 dní od uzavření Smlouvy, případně do 14 dní od sdělení údajů k platbě Ceny zasláním faktury, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

6.3. Smluvní strany si vrátí poskytnuté finanční plnění do 14 dní od odstoupení od Smlouvy a to stejným způsobem, jakým platbu od druhé smluvní strany přijala.

6.4. Poskytovatel může při odstoupení od kupní smlouvy po Klientovi, který je spotřebitel, požadovat pouze úhradu:

6.4.1. jestliže spotřebitel – Klient zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Poskytovatel nabízí, vrátí Poskytovatel spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

6.4.2. v případě snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. To neplatí, pokud Poskytovatel nesdělil spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i OZ (tj. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis).

6.5. V případě odstoupení od Smlouvy u Zboží je Klient povinen Produkt vrátit Poskytovateli, a to nejpozději do 14 dní od převzetí Zboží, nebo

a) posledního kusu Zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položky nebo části dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávky Zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

6.6. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, zašle nebo předá Poskytovateli Zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, ledaže mu Poskytovatel nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím.

6.7. Poskytovatel Klientovi oznamuje v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) OZ, že v případě odstoupení od Smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením Zboží. Jde‑li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, platí pro výši nákladů spojených s vrácením Zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, výše nákladů balení a dodání Produktu uvedené u předmětného Zboží na Webu.

6.8. Poskytovatel převezme Zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od Smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro Poskytovatelovo podnikání, Zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření Smlouvy a povaha Zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou případně doručovatele.

6.9. V případě, že Klient neuhradí cenu ve stanovené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy po předchozím upozornění odstoupit z důvodu uvolnění rezervovaného zboží pro další potenciální zákazníky.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

7.2. Poskytovatel v případě kupní smlouvy odpovídá Klientovi, že Produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Klientovi, že Produkt

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji Klient požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci.

7.3. Poskytovatel odpovídá Klientovi, že vedle ujednaných vlastností

a) je Produkt vhodný k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) Produkt množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Klient rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, a

c) Produkt odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Poskytovatel Klientovi poskytl před uzavřením Smlouvy.

7.4. Formulář pro uplatnění reklamace je k dispozici v elektronické podobě na Webu. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme vyplněný formulář přiložit k reklamovanému Zboží v tištěné podobě. Formulář Klient může, ale nemusí užít. To znamená, že může užít také jakýkoliv formulář či listinu, kterými Poskytovateli sdělí nezbytné údaje pro vyřízení své reklamace.

7.5. O reklamaci lze předem informovat i telefonicky nebo e-mailem.

7.6. Reklamaci lze uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu po zjištění vad, Klient Zboží následně Poskytovateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li Klient vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou Klient nemůže vadný předmět užívat.

7.7. Z titulu odpovědnosti za vady může Klient požadovat buď opravu věci, nebo dodání nové věci bez vad, a to podle své volby, ledaže je jeden z uvedených způsobů odstranění vady nemožný nebo značně nákladný. Na přiměřenou slevu či odstoupení od Smlouvy (a s tím i vrácení Ceny) bude mít Klient nárok až v případě, že:

a) vadu Poskytovatel odmítne odstranit nebo ji neodstraní,

b) se vada projeví opakovaně, 

c) je vada podstatným porušením Smlouvy,

d) je z prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Klienta. 

7.8. Klient sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Klient změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Klient opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle než 30 dnů, podá Klientovi do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

7.10. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Klientovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Klient Produkt koupil. K odstranění vady převezme Poskytovatel Zboží na vlastní náklady.

7.11. Při dodání nové věci (Zboží) vrátí Klient Poskytovateli na jeho náklady věc původně dodanou. Klient je povinen nové Zboží převzít bez zbytečného odkladu do 14 dnů od ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován. V případě, že reklamace není převzata Klientem nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 100,- Kč vč. DPH za každý den prodlení.

7.12. Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat Klientovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy, či pokud Klient odstoupí od Smlouvy, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Klient uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

7.13. Pokud v případě vrácení peněžních prostředků nezvolí Klient jinou možnost, nebo nedohodnou-li se strany na jiném postupu, budou mu peněžní prostředky vráceny na bankovní účet, ze kterého byly peněžní prostředky zaslány. Pokud bude Zboží zasíláno Klientovi opětovně a nezvolí-li Klient jinou možnost, nebo nedohodnou-li se strany na jiném postupu, bude mu Zboží zasláno na stejnou adresu jako při původní Objednávce. V případě nehmotného plnění v elektronické podobě a nezvolí-li Klient jinou možnost, nebo nedohodnou-li se strany na jiném postupu, bude mu plnění zasláno na stejnou elektronickou adresu, na kterou byla zaslána původní Objednávka.

7.14. Práva z vadného plnění Klientovi nenáleží v případě:

a) vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou,

b) že Klient věděl, že Produkt má vadu, anebo vadu sám způsobil;

c) mechanickým poškozením zboží, způsobeným jinou osobou, než Poskytovatelem, nebo přepravcem při dodání zboží;

d) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;

e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí v rozporu s podmínkami užití;

f) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;

g) poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;

h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;

i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy;

j) poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí; nebo

k) použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

7.15. V případě, že se Klientovi, který je spotřebitelem, na Produktu projeví vada do jednoho roku od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí. Klient může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Při koupi použité věci se tato doba, podle 2168 a 2165 OZ, zkracuje na jeden rok.

7.16. Vadu lze vytknout Poskytovateli. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Poskytovatele nebo v místě pro Klienta bližším, Klient vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Vadou Zboží není opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.


8. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ


8.1. V případě stížnosti k plnění Smlouvy či činnosti Poskytovatele, kontaktuje Klient Poskytovatele na e-mailové adrese info@elektropower.cz

8.2. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3. Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem, kterým je spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


9.1. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem neupravené těmito VOP se dle výslovné dohody řídí příslušnými ustanoveními OZ a v případě smluvního vztahu se spotřebitelem i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Tyto VOP jsou zveřejněny na Webu Poskytovatele a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Web Klient stvrzuje, že je mu obsah VOP znám a že s ním souhlasí.

9.3. Tyto VOP ve formátu PDF či obdobném Poskytovatel rovněž zašle Klientovi v e-mailu potvrzujícím provedenou Objednávku.

9.4. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta, které ze Smlouvy vyplývají.

9.5. K ověření recenzí na Webu dochází porovnáním emailové adresy recenzenta s údaji Klienta poskytnutými v Objednávce, přičemž zveřejňovány jsou pouze ty recenze, jejichž autentičnost se podařilo spolehlivě ověřit. Zveřejňovány jsou také recenze prostřednictvím webu https://heureka.cz, které mohou učinit pouze ty osoby, které si u Poskytovatele prokazatelně objednali Produkty.

9.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

9.7. Tyto VOP jsou účinné od 01. 07. 2024.

9.8. Poskytovatel je oprávněn VOP změnit nebo zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny, zejména v souvislosti s regulací souvisejících činností, ochranou osobních údajů, regulací bankovních obchodů, novým technologickým a softwarovým vývojem nebo vývojem legislativy či soudní judikatury. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.

9.9. V případě, že se Poskytovatel rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na Webu a případně i na dalších webových portálech Poskytovatele, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni zájemci o uzavření Smlouvy a další osoby seznámit.

9.10. Zásady zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakožto další informace k této problematice, naleznete v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů na Webu, a v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je zveřejněn na Webu a na který je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

9.11. E-mailovou adresou pro zaslání odstoupení od uzavřené Smlouvy (např. prostřednictvím formuláře na Webu) je: info@elektropower.cz, případně může Klient dostoupení zaslat poštou na adresu Nádražní 641, Třeboň 379 01, Areál Otavan, provozovna Elektropower.